Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SLUŽBY TÝKAJÚCE SA SPOĽAHLIVOSTI DISTRIBÚCIE

SPP-D zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu prevádzku distribučnej siete.

Za účelom splnenia si tejto povinnosti je SPP-D zodpovedná za údržbu a opravy distribučnej siete (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Plyn, ktorý distribuuje spoločnosť SPP-D, musí spĺňať parametre, ktoré sú definované v Prílohe č.1 Technických podmienok SPP-D.

Kvalitatívne parametre zemného plynu sa zverejňujú na mesačnej báze na internetovej stránke SPP-D www.spp-distribucia.sk, v časti Dodávatelia > Informácie > Zloženie zemného plynu a emisný faktor, kde sú uvedené aj historické informácie za predchádzajúce obdobia.

SPP-D vykonáva na distribučnej sieti všetky potrebné opatrenia tak, aby sa prevádzkový tlak v príslušných úsekoch distribučnej siete pohyboval vždy v rozmedzí maximálnych a minimálnych stanovených hodnôt. Tieto hodnoty sú uvedené v technických podmienkach pripojenia (príloha Zmluvy o pripojení).

SPP-D informuje o každom plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu koncovým odberateľom tých užívateľov distribučnej siete, ktorých odberné miesta budú dotknuté obmedzením/prerušením distribúcie, ktoré je spôsobené vykonávaním plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení. Oznámenie je vykonané zverejnením plánovaných prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu na internetovej stránke SPP-D. Výnimku tvoria prípady, keď obmedzenie alebo prerušenie bolo spôsobené výmenou meradla (podľa § 4 písm. j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu).

Lehoty

Oznámenie obmedzenia alebo prerušenia najneskôr 15 dní pred plánovaným obmedzením alebo prerušením.

Spoločnosť SPP-D má za účelom riadenia distribučnej siete zriadený dispečing. Medzi hlavné úlohy dispečingu patrí najmä:

 • Riadenie distribúcie plynu za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej distribúcie plynu.
 • Vyvažovanie distribučnej siete. Predstavuje eliminovanie rozdielov medzi množstvom plynu, ktorý vstúpil do distribučnej siete a množstvom plynu, ktorý bol z distribučnej siete odobraný.
 • Koordinácia prác na distribučnej sieti, t.j. plánované opravy a rekonštrukcie, ako aj neplánované opravy distribučnej siete.

Niektorí komerční zákazníci potrebujú, vzhľadom na otestovanie si nových odberných zariadení, vyšší denný odber, ako je očakávaný zmluvný denný odber (denné maximum). Preto môže užívateľ distribučnej siete požiadať o využitie zľavy za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste na novoinštalovanom odbernom plynovom zariadení, počas maximálne troch za sebou idúcich kalendárnych mesiacov. V prípade zrekonštruovaného odberného plynového zariadenia je možné poskytnúť zľavu vtedy, ak užívateľ distribučnej siete preukáže SPP-D, že rekonštrukcia spôsobila významnú technickú zmenu na odbernom plynovom zariadení.

Užívateľ distribučnej siete má právo na prístup k tejto službe výlučne pod podmienkou splnenia nasledujúceho:

 • Užívateľ distribučnej siete musí preukázať ukončenú inštaláciu a sprevádzkovanie odberného zariadenia;
 • Odberné miesto, ktorého sa požadovaná služba týka, je zaradené do distribučnej kategórie V alebo S (zákazníci, ktorí majú spotrebu vyššiu ako 60 000 m3/rok);
 • Užívateľ distribučnej siete má prostredníctvom platnej distribučnej zmluvy zabezpečenú distribúciu do príslušného odberného miesta;
 • Skúšobná prevádzka môže byť vykonaná na jednom odb. mieste, nie viac ako jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Bližšie podrobnosti o poskytovaní služby sú uvedené v Prevádzkovom poriadku SPP-D, článok 4.4.

Prístup k službe

Na základe písomnej žiadosti užívateľa distribučnej siete (dodávateľa plynu).

Nahlasovanie sťažností

Tieto kontakty pre Vás slúžia v prípade, ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, alebo nie ste z nejakého dôvodu spokojný so službami, ktoré poskytuje SPP-D.

Prístup k službe

Služba je dostupná na e-mailovej adrese reklamacie@spp-distribucia.sk. Ak sa Vaša otázka, resp. sťažnosť týka pripájania k distribučnej sieti, kontaktujte Zákaznícku linku pre pripájanie 0850 269 269 .

Zmenu dodávateľa umožníme všetkým zákazníkom, ktorí sú fyzicky pripojení k distribučnej sieti SPP-D. SPP-D priradí odberné miesto novému dodávateľovi plynu po schválení zmeny dodávateľa zo strany SPP-D. Viac informácií o procese zmeny dodávateľa je uvedených v Prevádzkovom poriadku SPP-D, článok 13.2.

BEZPEČNOSŤ DISTRIBUČNEJ SIETE

Jednotné telefónne číslo Poruchovej linky – plyn: 0850 111 727. 

Jednotné telefónne číslo Poruchovej linky – plyn je tzv. zvýhodnené číslo. To znamená, že pri volaniach z pevnej siete z ktoréhokoľvek
miesta SR zákazník platí iba cenu miestneho hovoru. Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP-D z celého územia Slovenska. Slúži na zaistenie nepretržitého príjmu hlásení:

 • O únikoch zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D;
 • O únikoch plynu od odberateľov pripojených na distribučnú sieť SPP-D;
 • O poruchách, resp. poškodeniach plynárenských zariadení SPP-D (plynomery, plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, hlavných uzáverov plynu);
 • O poruchách spôsobujúcich obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného na distribučnú sieť SPP-D. Pracovníci, zabezpečujúci obsluhu Poruchovej linky – plyn, zaistia cez pohotovostné služby vykonanie takých opatrení, ktoré majú ochrániť ľudí pred nebezpečenstvom.

Pracovníci pohotovostných služieb SPP-D nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu. Tie si musí odberateľ plynu zabezpečiť u oprávnených subjektov.

SLUŽBY TÝKAJÚCE SA MERADIEL SPOTREBY PLYNU

Spoločnosť SPP-D je povinná namontovať, prevádzkovať a metrologicky zabezpečovať meracie zariadenie na výstupnom bode z distribučnej siete, ktoré je zároveň miestom dodávky plynu pre koncového odberateľa. V prípade, že sa meradlo nachádza v priestoroch zákazníka, je z dôvodu bezpečnosti a presnosti merania povinnosťou zákazníka umožniť zamestnancom SPP-D vstup do takýchto priestorov za účelom vykonania potrebných činností.

Proces preloženia prípojky sa skladá z nasledovných krokov:

 • Vydanie technických a obchodných podmienok zmeny na odbernom plynovom zariadení (umiestnenie hlavného uzáveru plynu, druh a umiestnenie meradla zemného plynu);
 • Podpísanie Dohody o preložke;
 • Realizácia preložky – Realizáciu preložky si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. Zákazník musí vyplniť písomnú žiadosť s odôvodnením preložky prípojky.

Prístup k službe

Žiadosť od koncového odberateľa alebo dodávateľa plynu. Žiadosť môžete zaslať písomne na adresu miest kontaktu SPP-D.

Lehoty

Štandardná doba na zaslanie technických a obchodných podmienok zmeny na odbernom plynovom zariadení je do 15 kalendárnych dní pre kategóriu domácnosť a do 20 kalendárnych dní pre kategóriu mimo
domácnosť odo dňa, kedy SPP-D obdrží kompletnú žiadosť.

Cena

Vydanie technických a obchodných podmienok zmeny na odbernom plynovom zariadení a podpísanie dohody o preložke sa vykonáva bezplatne.

Pre účely fakturácie spotreby zemného plynu zabezpečuje SPP-D realizáciu periodických odpočtov nameraných údajov. Odberateľ plynu je povinný pracovníkom externej firmy poverenej SPPD, za účelom odčítania stavu meradla, umožniť prístup k meradlu. SPP-D je oprávnená obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v prípade zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

Periodicita

Pre odberné miesta s meraním typu C (zjednodušene maloodber a domácnosti) je periodický odpočet vykonávaný jeden krát ročne.

Prístup k službe

Služba sa poskytuje pre odberné miesta s meraním typu C. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Technických podmienkach SPP-D.

Údaje o množstve plynu distribuovaného do príslušného odberného miesta s meraním typu A alebo B (zjednodušene strednoodber a veľkoodber) sprístupní SPP-D prostredníctvom stanoveného rozhrania (MPDR – B7).

Periodicita

Pre odberné miesta s meraním typu A (veľkoodber) sprístupní SPPD údaje denne do 11:30 nasledujúceho dňa po uskutočnení odpočtu nameraných údajov. Pre odberné miesta s meraním typu B (strednoodber) sprístupní SPP-D údaje za predchádzajúci mesiac najneskôr na druhý deň nasledujúceho mesiaca.

Prístup k službe

Bez špecifických požiadaviek.

SPP-D zverejňuje denné hodnoty spaľovacieho tepla objemového (vážený priemer) na svojej internetovej stránke: www.spp-distribucia.sk

Periodicita

Zverejnenie hodnoty za predchádzajúci deň: pracovné dni: denne do 12:00 hod soboty, nedele, sviatky a voľné dni: prvý nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod.

Prístup k službe

Bez špecifických požiadaviek

SPP-D je oprávnená ukončiť distribúciu do odberného miesta na základe žiadosti dodávateľa zemného plynu. Z dôvodu ukončenia distribúcie plynu do odberného miesta SPP-D kontaktuje koncového odberateľa do 3 dní od obdržania žiadosti za účelom dohodnutia termínu odpočtu a fyzickej demontáže meradla. V prípade, že odberateľ neumožní prístup k meradlu, môže byť ďalší odber plynu považovaný za neoprávnený odber plynu.

Lehoty

SPP-D kontaktuje koncového odberateľa do 3 dní od doručenia požiadavky.

Prístup k službe

Žiadosť zašle užívateľ distribučnej siete pomocou správy E02 (STS=E01) Žiadosť na demontáž prístroja v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov.