Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoplatnené služby

Služby pripojenia

 • Nové pripojenie—kategória Domácnosti
 • Nové pripojenie—kategória Malí podnikatelia
 • Nové pripojenie—kategória Strední a Veľkí odberatelia
 • Rozširovanie distribučnej siete

Ostatné služby

Spoločný prístup do distribučnej a prepravnej siete Mimoriadny odpočet Virtuálny odpočet Prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu Obnovenie distribúcie plynu po jej prerušení/obmedzení Zrýchlené obnovenie distribúcie plynu po jej prerušení /obmedzení z dôvodu nezaplatenia faktúry za dodávku plynu Úradná skúška meradla Odpojenie alebo prerušenie distribúcie plynu na základe Žiadosti odberateľa v prípade rekonštrukcie odb. miesta Opätovné pripojenie na základe žiadosti odberateľa po ukončení rekonštrukcie odb. miesta Preložka prípojky Vytyčovanie plynárenských zariadení (plynovodov) Výmena regulátora plynu Oprava poškodenia plynárenského zariadenia, spôsobeného zásahom tretej strany Znovupripojenie odberného miesta Prepojenie nadväzujúcej distr. siete s distr. sieťou SPP-D Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby Pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa ZP kategórie M Pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa ZP Kategórie S a V

Doplnkové služby

Služby zahrnuté v poplatku za distribúciu

Služby týkajúce sa spoľahlivosti distribúcie

 • Spoľahlivá a bezpečná distribúcia
 • Kvalita plynu
 • Garantovaný štandardný tlak
 • Oznámenie užívateľovi distribučnej siete o plánovanom prerušení alebo obmedzení dodávky
 • Dispečing a služba vyvažovania siete
 • Skúšobná prevádzka
 • Nahlasovanie sťažností
 • Zmena dodávateľa

Bezpečnosť distribučnej siete

Poruchová linka -plyn

Služby týkajúce sa meradiel spotreby plynu

 • Inštalácia, údržba a výmena meradiel spotreby plynu
 • Periodický odpočet meraných údajov
 • Odpočet meraných údajov telemetrickým zariadením
 • Hodnota spaľovacieho tepla
 • Ukončenie distribúcie plynu—demontáž meradla

Opätovná montáž meradla

Opätovná montáž meradla

Pri rekonštrukčných prácach na odbernom plynovom zariadení (ďalej OPZ), alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.142/2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §26, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba. V prípade rekonštrukčných prác vyžadujúcich demontáž a následnú montáž meradla  je možné o túto činnosť požiadať:
 1. SPP-D, ktorá je v zmysle vyššie citovaného zákona spôsobilá túto činnosť vykonávať
 2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle §27 zák. č.142/2000 o metrológii registrovanou osobou pre montáž meradiel.
Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §28 písm. d) tohto zákona

1. Demontáž a opätovná  montáž meradla, služba SPP-D

1.1 Bytové domy Požiadavka na demontáž  meradla súvisiaca s rekonštrukciou, alebo opravou spoločného odberného plynového zariadenia v bytových domoch Pri požiadavke na demontáž aj opätovnú montáž meradla je potrebné vyplniť aj prílohu k žiadosti – zoznam odberných miest. Žiadosť môže uplatniť aj dodávateľ rekonštrukčných prác v bytovom dome. Objednávka – žiadosť o demontáž/ montážObjednávka – žiadosť o demontáž/ montáž – príloha V prípade len opätovnej montáže meradla (odber plynu do 10 m3/hod.) po predchádzajúcej demontáži, vykonanej z dôvodu ukončenia/prerušenia dodávky zemného plynu, súvisiacej s rekonštrukciou, alebo opravou spoločného odberného plynového zariadenia v bytových domoch. Žiadosť o opätovnú montáž meradla (odber plynu do 10m3/hod) po predchádzajúcej demontáži: 1.2 Kategória domácnosť (rodinné domy) a mimo domácnosť Žiadosť o  demontáž/montáž   meradla v kategórii domácnosť a mimo domácnosť je potrebné uplatniť cestou svojho dodávateľa plynu 1.3 Ďalšie žiadosti Opätovná montáž meradla (odber plynu nad 10 m3/hod.) po predchádzajúcej demontáži, vykonanej z dôvodu ukončenia/prerušenia dodávky zemného plynu Žiadosť o opätovnú montáž meradla (odber plynu nad 10m3/hod) po predchádzajúcej demontáži

2. Demontáž a opätovná  montáž meradla, služba registrovanej osoby (podnikateľa)

V zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov §28, registrovaná osoba môže vykonať montáž/ demontáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla. Registrovanou osobou sa v zmysle platnej legislatívy rozumie podnikateľ, ktorého predmetom činnosti montáž/ demontáž určených meradiel  a je povinná pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade (ÚNMS SR). 2.1 Uplatnenie súhlasu na montáž určeného meradla v bytovom dome z dôvodu rekonštrukcie spoločného OPZ Pred realizáciou rekonštrukcie spoločného OPZ v bytovom dome, žiadateľ / registrovaná osoba  má povinnosť pred demontážou/montážou  určeného meradla uplatniť si na tieto činnosti súhlas od používateľa určeného meradla, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Žiadosť zároveň slúži aj ako objednávka na zaplombovanie určeného meradla zabezpečovacími značkami (ďalej len preplombovanie) po vykonanej montáži. Uplatnenie žiadosti je možné vykonať  prostredníctvom formulára Objednávka – Žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami (ďalej len žiadosť)  nasledovným spôsobom: Zaslaním vyplneného formulára a prílohy na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom; Zaslaním vyplneného formulára a prílohy minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom na adresu: SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava Objednávka – žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami Príloha – Zoznam odberných miest Stanovisko o vydaní súhlas/nesúhlasu na demontáž/montáž meradiel bude zaslané žiadateľovi do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti. Registrovaná osoba (podnikateľ) po vykonanej demontáži a opätovnej montáži meradiel je povinný SPP-D poskytnúť súčinnosť pri kontrole a preplombovaní meradiel v zmysle pokynov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu na túto činnosť.

Reklamačný poriadok a tlačivá

Sťažnosti a reklamácie – kontakty

Zákazník môže sťažnosť alebo reklamáciu podať:
 • osobne v zákazníckych kanceláriách Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený reklamačný záznam
 • listom na adresu  SPP – distribúcia, a.s., referát sťažností a reklamácií, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 • elektronickou poštou na adresu reklamacie@spp-distribucia.sk

Reklamačný poriadok

Zákazník môže sťažnosť alebo reklamáciu podať:
 • osobne v zákazníckych centrách Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený reklamačný záznam
 • listom na adresu SPP – distribúcia, a.s., referát sťažností a reklamácií, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 • elektronickou poštou na adresu reklamacie@spp-distribucia.sk

Reklamačný poriadok SPP – distribúcia, a.s.

 • Úvodné ustanovenia
  • 1.1 SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, zložka číslo 3481/B (ďalej ako „Spoločnosť“), vydáva tento Reklamačný poriadok. Jeho účelom je zabezpečenie jednotného a účinného postupu pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa služieb poskytovaných Spoločnosťou;
  • 1.2 Reklamačný poriadok upravuje postup Spoločnosti v prípade reklamácií chýb služieb poskytovaných Spoločnosťou zákazníkom;
  • 1.3 Tento dokument bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s internými smernicami a postupmi Spoločnosti.
 • Reklamácie
  • 2.1 Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie, uplatnenie zodpovednosti za nedostatky a chyby služieb svojim zákazníkom.
  • 2.2 Reklamáciu chýb poskytnutého plnenia je zákazník oprávnený podať kedykoľvek po jeho vykonaní, pričom oprávnenosť reklamácie bude posudzovaná aj s ohľadom na lehoty vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka resp. príslušnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom.
 • Popis uplatnenia reklamácie
  • 3.1 V zmysle tohto Reklamačného poriadku môže zákazník alebo ním splnomocnená osoba ( na základe plnej moci v Prílohe č.2) uplatniť reklamáciu osobne, písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty a to:
  • osobne v zákazníckych centrách Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený Reklamačný záznam (vzor Reklamačného záznamu je uvedený v Prílohe č.1),
  • listom na adresu SPP – distribúcia, a.s., referát sťažností a reklamácií, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
  • elektronickou poštou na adresu reklamacie@spp-distribucia.sk
  • 3.2 Podaná reklamácia musí obsahovať:
  • meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu a/alebo telefonický kontakt toho, kto reklamáciu podáva;
  • predmet reklamácie (stručný a vecný popis);
  • podpis zákazníka alebo podpis oprávnenej osoby, ktorá zákazníka zastupuje spolu s kópiou plnej moci.
  • 3.3 Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 3.2., bude považovaná za neoprávnenú.
  • 3.4 Spoločnosť vydá a doručí zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie
  • 3.5 Spoločnosť vyrozumie zákazníka o vybavení reklamácie v lehotách vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom, prípadne v lehotách vyplývajúcich z ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  • 3.6 Oznámenie o vybavení reklamácie bude zákazníkovi doručené písomne na adresu zákazníka uvedenú v reklamácii.
  • 3.7 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
  • pri osobnom doručení – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie;
  • pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie do Spoločnosti (podľa pečiatky došlej pošty);
  • pri doručení elektronickou poštou – deň uvedený na e-mailovej správe;
 • Záverečné ustanovenia
  • 4.1 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré výslovne neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi Spoločnosťou a zákazníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  • 4.2. Spoločnosť je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky Spoločnosti.
  • 4.3 Reklamačný poriadok je k dispozícii na www.spp-distribucia.sk a na požiadanie v zákazníckych centrách Spoločnosti.
  • 4.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 12.01.2009
 • Prílohy

Podávanie námietok

 • voči správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu
 • voči vypočítanej dennej odchýlke.
Námietku voči správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a voči vypočítanej dennej odchýlke podáva užívateľ distribučnej siete (dodávateľ plynu) písomne na adresu kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete. Kontaktné údaje kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete sú uvedené na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti Obchodno-technické informácie, Prevádzkový poriadok, Kontaktné údaje kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete.