Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
18. januára 2019

V súvislosti s novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú Národná rada SR schválila dňa 15.5.2018, a ktorou sa mení spôsob vykonávania odpočtu na odberných miestach, došlo k 1.1.2019 k zmene spôsobu vykonávania odpočtu spotreby plynu pre odberateľov kategórie „mimo domácnosti“. Odpočet spotreby bude vykonávaný k 31. 12. daného roka.

V súvislosti s uvedenou zmenou boli všetci odberatelia tejto kategórie zaradení do decembrového odpočtového cyklu a bol u nich vykonaný odpočet. Fakturačné údaje boli poskytnuté dodávateľom zemného plynu. Zároveň v súvislosti s touto novelou dochádza aj k zmene termínu odpočtu  pre regulované subjekty – kategóriu „domácnosti“.

Od 1. 1. 2019 bude odpočet spotreby pre všetky domácnosti vykonávaný vždy k poslednému dňu v mesiaci.   

Pre odberateľov kategórie „domácnosti“ dôjde iba k miernemu posunu ich odpočtového cyklu – distribútor plynu vykoná odpočet spotreby medzi prvým a posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

Táto zmena je plošná a týka sa všetkých zákazníkov. Zmena odpočtu je v súlade s rozhodnutím ÚRSO týkajúcim sa zmeny cien za dodávku plynu od 1. decembra 2018 pre regulované subjekty. Prevádzkovateľ distribučnej siete plynu stanoví odpočet spotreby odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Spotreba bude vypočítaná na základe typového diagramu dodávky (TDD) v zmysle zákona o energetike, pričom vstupmi tohto výpočtu sú denné koeficienty TDD s prihliadnutím na denné priemerné vonkajšie teploty na Slovensku a vývoj historickej spotreby na konkrétnom odbernom mieste.

 

V Bratislave 17. januára 2019

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a. s.