Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
30. septembra 2021

Týmto si dovoľujeme v zmysle § 18 ods. (3) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) oznámiť, že vo vzťahu k odberným miestam podľa priloženého zoznamu – prílohy č. 1 došlo k strate spôsobilosti dodávateľa plynu dodávať do nich plyn, a to k 30.09.2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k splneniu podmienok ustanovených v § 18 ods. (1) zákona o energetike, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej siete si dovoľuje oznámiť, že odo dňa 01.10.2021 dôjde pre odberné miesta podľa priloženého zoznamu – prílohy č. 1 k uplatneniu inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle príslušných ustanovení zákona o energetike a časti 15 Prevádzkového poriadku SPP – distribúcia, a.s.

Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie pre dotknutých odberateľov znamená, že po dobu najviac troch mesiacov začínajúcich 01.10.2021 bude ich dodávateľom plynu dodávateľ poslednej inštancie, čo je v súčasnosti spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256. Lehota 3 mesiacov dodávky poslednej inštancie má dotknutým odberateľom poskytnúť dostatok času na zazmluvnenie dodávky plynu od dodávateľa plynu podľa ich zmluvného výberu.

Dotknutí odberatelia plynu sú pritom povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ako aktuálnemu dodávateľovi poslednej inštancie podľa príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.

Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn.

Prílohy: Príloha č. 1 – zoznam odberných miest

SPP – distribúcia