Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
20. januára 2022

Týmto si Vám dovoľujeme v zmysle § 18 ods. (3) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) oznámiť, že vo vzťahu k Vašim odberným miestam podľa priloženého zoznamu – prílohy č. 1 došlo k strate spôsobilosti dodávateľa dodávať do nich plyn, a to k 20.01.2022.

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k splneniu podmienok ustanovených v § 18 ods. (1) zákona o energetike, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej siete si Vám dovoľuje oznámiť, že odo dňa 21.01.2022 dôjde pre odberné miesta podľa priloženého zoznamu – prílohy č. 1 k uplatneniu inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle príslušných ustanovení zákona o energetike a časti 15 Prevádzkového poriadku SPP – distribúcia, a.s.

Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie pre Vás znamená, že po dobu najviac troch mesiacov začínajúcich 21.01.2022 bude Vašim dodávateľom plynu dodávateľ poslednej inštancie, čo je v súčasnosti spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256. Lehota 3 mesiacov dodávky poslednej inštancie Vám má poskytnúť dostatok času na zazmluvnenie dodávky plynu pre Vás ako odberateľa od dodávateľa plynu podľa Vášho výberu.

Ako odberateľ plynu ste pritom povinný uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.

Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn.

 

Prílohy: Príloha č. 1 – zoznam odberných miest

SPP – distribúcia