Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
3. februára 2017

Na základe medializovaných informácií o zmenách výšky poplatkov za distribúciu zemného plynu, ktoré v mnohých prípadoch zavádzajú verejnosť, považujeme za našu povinnosťou tieto informácie vysvetliť a uviesť na pravú mieru.

Novou štruktúrou tarifných pásiem, ktorá mala nadobudnúť platnosť 1.1.2017 došlo k zmenám pomeru fixnej a variabilnej zložky poplatku za distribúciu plynu, ktoré však negatívne neovplyvnia cenu dodaného plynu. Zmenu štruktúry tarifných pásiem vypracoval a schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), nie dodávatelia plynu alebo distribučná spoločnosť. Podľa ÚRSO nová štruktúra  tarifných pásiem za distribúciu plynu a ďalších energií odráža reálne spotreby v jednotlivých odberoch a plne rešpektuje schválenú regulačnú politiku a príslušnú platnú legislatívu Slovenskej republiky. Naša spoločnosť ako regulovaný subjekt vždy rešpektuje rozhodnutia ÚRSO.

V niektorých tarifách sa zvýšila fixná, ale zároveň poklesla variabilná zložka

Fixná zložka tarify závisí od tarifného pásma, ktoré je dané ročnou spotrebou plynu na konkrétnom odbernom mieste, a variabilná zložka závisí od reálne spotrebovaného objemu plynu. Táto zmena nemá zásadný vplyv na cenu dodaného plynu pre domácnosti. Dôkazom je aj pokles priemerných nákladov za dodávku plynu pre domácnosti o 2,6%, ktorý avizoval ÚRSO.

Viac ako milión odberateľov malo zaplatiť menej

Odberatelia plynu v kategóriách D1 a D2 predstavujú až tri štvrtiny všetkých odberateľov zemného plynu na Slovensku. Týmto 1,1 milióna odberateľom, ktorí používajú zemný plyn na varenie a ohrev vody, mal poklesnúť poplatok za distribúciu približne o 4 percentá oproti minulému roku. Keď zoberieme do úvahy typického zákazníka z kategórie D3, ktorý používa plyn na varenie, ohrev vody a vykurovanie a jeho ročná spotreba plynu bude 3052 m3, zaplatil by distribučný poplatok o 1,05 eura mesačne viac ako vlani. Z celkovej faktúry by išlo o zvýšenie o 1,1 % za mesiac. Typický zákazník kategórie D4 s ročnou spotrebou 5651 m3 mal zaplatiť distribučný poplatok v prepočte za jeden mesiac o necelé dve eurá viac, čo rovnako predstavovalo zvýšenie o 1,1 % z celkových nákladov za dodávku plynu prepočítaných na jeden mesiac.

Distribučný poplatok neovplyvňuje cenu za plyn

Je potrebné zdôrazniť, že poplatok za distribúciu zemného plynu predstavuje iba približne 35 % z celkovej fakturovanej ceny za plyn, preto nemá zásadný vplyv na celkovú cenu dodaného plynu do domácností.

Vďaka zime mali odberatelia platiť menej

Zmena pomeru fixnej a variabilnej zložky mala priniesť odberateľom pozitívum v podobe zníženia vplyvu teplotných zmien na ich platby za spotrebovaný objem plynu. Pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu v zimnom období by bola práve zmena pomeru fixného poplatku a variabilnej zložky pre odberateľov výhodná, pretože napriek ich zvýšenej spotrebe by v konečnom súčte neplatili vyššie poplatky. Už za prvé tri týždne tohto roka by vďaka tejto zmene typickí odberatelia v kategóriách D3 a D4 zaplatili menej akoby platili podľa predchádzajúcej štruktúry taríf. Zvýšenie fixnej zložky distribučného poplatku v jednotlivých tarifách je však naviazané na naše reálne náklady na prevádzku a údržbu siete k odberným miestam v jednotlivých tarifách.

Zmena nemala vplyv na naše výnosy

Pomer fixnej a variabilnej zložky distribučného poplatku podľa štruktúry taríf platnej do konca minulého roka nezohľadňoval štruktúru našich reálnych nákladov na prevádzku a údržbu siete. Štruktúra pôvodne zavedená ÚRSO-om od 1.1.2017 zvýšením fixnej zložky poplatku naše náklady na prevádzku a údržbu mala zobjektivizovať a znížením variabilnej zložky navyše znížiť vplyv teplotných zmien na celkovú cenu distribuovaného plynu pre odberateľa.

Naše náklady zahrňujú  pravidelnú údržbu distribučnej siete pozostávajúcu predovšetkým z preventívnej a korektívnej údržby a výmeny meradiel spotreby plynu, a rekonštrukciu plynárenských zariadení, ako sú miestne siete, vysokotlakové plynovody a regulačné stanice. Nový pomer zložiek distribučného poplatku v nadväznosti na novú tarifnú štruktúru nemal vplyv na výnosy distribučnej spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. Výnosy sme očakávali aj po zmene tarifnej štruktúry na podobnej úrovni ako v minulom roku pri zohľadnení vplyvu počasia a teplotných zmien. Štruktúra našich nákladov je v podstatnej miere fixná bez ohľadu na objem distribuovaného plynu a jej jediným cieľom je zabezpečiť vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť distribučnej siete a dodávok zemného plynu všetkým odberateľom. Znamená to, že náklady na starostlivosť o distribučnú sieť sú rovnaké aj v prípade, že odberateľ spotrebuje minimálne alebo dokonca žiadne množstvo zemného plynu.

Autoremedúra cenového rozhodnutia

Novým cenovým rozhodnutím ÚRSO z 25.1.2017 došlo opätovne k zmene pomeru fixnej a variabilnej zložky distribučného poplatku. Distribučné poplatky podľa cenového rozhodnutia zostávajú pre 99% odberateľov na porovnateľnej úrovni rovnako ako v rozhodnutí, ktoré malo platiť od 1.1.2017. Zaradenie odberateľov plynu do správnych taríf, ako aj cenu za dodaný plyn v jednotlivých tarifných pásmach budú špecifikovať jednotliví dodávatelia zemného plynu, ktorí budú svojich zákazníkov o zmenách informovať.

Záver

Všetky doterajšie cenové konania vedené ÚRSO voči našej spoločnosti, ako aj naša súčinnosť v nich, boli vždy v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a schválenou akcionárskou zmluvou. SPP – distribúcia, ako regulovaný subjekt, vždy rešpektovala cenové rozhodnutia ÚRSO.

Rešpektujeme aj aktuálne cenové rozhodnutie aj napriek tomu, že pôvodné rozhodnutie, ktoré malo platiť od 1.1.2017, pomerom fixnej a variabilnej zložky distribučného poplatku objektívnejšie reflektovalo charakter nákladov našej spoločnosti na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej siete, ktoré sú v podstatnej miere fixné.