Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
21. decembra 2023

Vážení odberatelia zemného plynu,

spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete v spolupráci so stengl, a.s. ako zmluvným dodávateľom odpočtov, si Vás dovoľujú informovať, že v termíne od 1.1.2024 do 30.6.2024 bude vykonávaný mimoriadny fyzický odpočet pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti) zaradených v odpočtových cykloch R07 až R11 (tzn. odberné miesta, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl – november.) Vykonaním tohto mimoriadneho fyzického odpočtu nie je dotknutá povinnosť SPP – distribúcia, a.s. realizovať štandardné fyzické odpočty v odpočtových cykloch R07 až R11 v roku 2024. Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom (tzn., že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu). Mimoriadny odpočet bude vykonaný z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste odpočtárom zmluvného dodávateľa odpočtov – stengl. a.s.,  umožnili prístup k plynomeru.

S úctou
SPP-distribúcia, a.s.