Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
5. decembra 2022

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je  SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

 

2. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 06.12.2022 do 18.12.2022 (vrátane).

 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiť môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi (ďalej len „Súťažiaci“).

 

4. Výhry

Zo Súťažiacich budú vybraný 1 výherca, ktorý získa Wellness pobyt v Grand hoteli Bellevue pre 2 osoby na 2 noci v hodnote 338€.

 

5. Pravidlá súťaže

Súťaž je komunikovaná prostredníctvom facebookového profilu SPP – distribúcia, a.s., s názvom SPP-distribúcia (ďalej len „facebook profil“). Do súťaže je zaradený každý Súťažiaci, ktorý v období od 06.12.2022 do 18.12.2022 (vrátane) uverejní súťažný komentár, pod súťažným príspevkom na facebookovom profile Vyhlasovateľa, ktorým sa zaradí do súťaže. Súťažný komentár musí obsahovať jeden zo zdravotných problémov vyplývajúcich z grafu v súťažnom článku, podľa subjektívneho výberu súťažiaceho. Súťažný článok s názvom EURÓPANIA CHCÚ ČISTEJŠÍ VZDUCH sa nachádza na microsite www.oplyne.info, ktorý prevádzkuje SPP-distribúcia, a.s..

 

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier

 1. Žrebovanie bude prebiehať 19.12.2022 a to tak, že určení zamestnanci Vyhlasovateľa vyberú 1 komentár spomedzi Súťažiacich pod súťažným príspevkom.
 2. Ďalší 1 komentár bude vybraný, ako náhradník pre prípad, ak prvý výherca neodpovie do 24 hodín spôsobom určeným Vyhlasovateľom.
 3. Komentár, ktorý nebude spĺňať pravidlá bude automaticky vyradený zo súťaže.
 4. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy odoslanej na facebookový profil, z ktorého Súťažiaci odoslal súťažný komentár, a to najneskôr do 24 hodín od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 24 hodín spôsobom určeným Vyhlasovateľom, bude nahradený jedným z vyžrebovaných náhradníkov.
 5. Výhercova budú vyhlásení po vyžrebovaní, prostredníctvom odpovede na ich súťažný komentár pod príspevkom.
 6. Výherca bude vyzvaný, aby oznámil organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje pre účely odovzdania a doručenia výhry. V prípade, že výherca odmietne organizátorovi poskytnúť svoje kontaktné údaje, výherca sa vzdáva svojej výhry a organizátor osloví vyžrebovaného náhradníka pre odovzdanie výhry.

 

7. Daň

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 EUR za cenu alebo výhru oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,00 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Za splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z.z. zodpovedá súťažiaci (výherca).

 

8. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vyhlasovateľ.
 2. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, prípadne tel. číslo a e-mail, udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a v prípade výhry na účel jej zaslania a odovzdania.
 3. Súhlas na uvedený účel je povinný. Súhlas je poskytnutý na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, t.j. v prípade výhry do doby jej úplného odovzdania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

 

9. Záverečné ustanovenia

 1. výhercova môžu vady výhry reklamovať výlučne prostredníctvom Vyhlasovateľa. Informáciu o vade výhry výhercovia oznamujú vyhlasovateľovi prostredníctvom facebookového profilu Vyhlasovateľa.
 2. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená so spoločnosťou Facebook.
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá či podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 5. Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 6. Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

 

V Bratislave, dňa 5.12.2022