Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
22. júna 2022

SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete a používateľ určených meradiel v zmysle zákona o metrológii, si týmto dovoľuje upozorniť správcov bytových domov/zástupcov vlastníkov bytov na problematiku neoprávnenej manipulácie s plynomermi.

Najčastejšou príčinou neoprávnenej manipulácie s plynomermi sú rekonštrukčné práce na odbernom plynovom zariadení (ďalej len „OPZ“), hlavne v prípadoch výmeny stúpajúcich rozvodov plynu v bytových domoch. Zo strany správcov predmetných bytových domov sú uzatvárané zmluvy o zhotovení diela resp. dodávke takejto služby s externými dodávateľskými firmami, ktoré sú odborne spôsobilé pre takýto druh činnosti a sú držiteľmi príslušných oprávnení. Realizácia týchto prác si štandardne vyžaduje aj demontáž a po výmene potrubia opätovnú montáž plynomera , ktorý je ale vlastníctvom SPP – distribúcia, a.s.

V zmysle zákona o metrológii montáž/demontáž určeného meradla môže vykonávať len registrovaná osoba t.j.:

  1. Pracovníci SPP – distribúcia, a.s na základe požiadavky na výkon tejto činnosti. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s je pre výkon montáži meradiel registrovanou osobou a disponuje príslušným registračným osvedčením;
  2. Iná registrovaná osoba, avšak len s písomným súhlasom SPP – distribúcia, a.s.!

Informácie týkajúce sa legálnych možností postupu pri výmene stúpajúcich rozvodov plynu sú dostupné v Katalógu služieb SPP – distribúcia, a.s. .

SPP – distribúcia, a.s. totiž eviduje zvýšený počet prípadov, kedy nie sú zo strany dodávateľov prác pri rekonštrukčných prácach na OPZ dodržiavané vyššie uvedené zákonné podmienky a plynomery dodávatelia prác demontujú a montujú bez súhlasu SPP – distribúcia, a.s. resp. dokonca aj bez registrácie pre túto činnosť.

Dovoľujeme si upozorniť, že takýmto konaním môže byť tiež:

  1. ohrozená bezpečná prevádzka odberných plynových zariadení,
  2. spôsobená ujma koncovým odberateľom plynu vo vzťahu k ich dodávateľovi plynu,
  3. spôsobená ujma SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete, z ktorej je plyn takto, neregistrovanou osobou namontovanými meradlami, odoberaný.

Odber plynu meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete, alebo bez jeho písomného súhlasu, je totiž podľa zákona o energetike považovaný za neoprávnený odber plynu.

Na základe vyššie uvedeného SPP – distribúcia, a.s. dôrazne odporúča, aby správcovia bytových domov/zástupcovia vlastníkov bytov pri uzatváraní zmluvných vzťahov na rekonštrukčné práce na OPZ v bytových domoch, vyžadujúce manipuláciu s plynomermi, pamätali aj na vyššie popísané právne aspekty a zahrnuli ich do zmluvných podmienok poskytnutia služby.