Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
7. marca 2008
HOSTIA: Zlata Opáleková, SPP – distribúcia, Jozef Labuda, Západoslovenská energetika, Štefan Elek, Bratislavská vodárenská spoločnosť

Moderátor: Ľubomír Straka
HOSTIA: Zlata Opáleková, SPP – distribúcia, Jozef Labuda, Západoslovenská energetika, Štefan Elek, Bratislavská vodárenská spoločnosť

Moderátor:
Vitajte, sú tu Reality. Ak ste pri výbere svojho bývania dali prednosť rodinnému domu pred bytovkou, zrejme máte viac odvahy a hlavne času. Súvisí to predovšetkým s tým spojenou administratívou, ktorá nie je až taká jednoduchá. Mám na mysli predovšetkým vyjadrenia od prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Samozrejme všetko si môžete nechať vybaviť niektorou so spoločností, ktoré sa tým živia. Ale ak sa rozhodnete, že si to zariadite sami, určite nás sledujte aj ďalej. Ja som si dnes pozval zástupcov niektorých prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Najskôr predstavím dámu, vítam pani Zlatu Opálekovú za SPP – distribúciu, ďalej za Západoslovenskú energetiku prijal pozvanie pán Jozef Labuda, no a Bratislavskú vodárenskú spoločnosť zastupuje pán Štefan Elek. Dáma a páni, dobrý večer.

Moderátor:
Pán Labuda, úvodná otázka, sedíte pri mne, takže bude na vás, aký je teda postup, čo musí ten občan spraviť predtým, ako potrebuje vybaviť teda stavebné povolenie. Samozrejme stavebný úrad ho pošle za jednotlivými dotknutými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí. Takže aký je postup u vás.

Jozef Labuda, Západoslovenská energetika: Tak v prvom prípade, teda v prvom rade už keď ten žiadateľ je rozhodnutý, že si chce už vlastne vybudovať ten svoj domček, tak mal by si na internetovej stránke www.zse.sk kde nájde pekne žiadosť o pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy, túto žiadosť vlastne vyplní, kde je potrebné udať vlastne jeho údaje, údaje o žiadateľovi, údaje o odbernom mieste, dôležitý údaj je tam údaj o odbere, ktorý bude požadovať na ten svoj rodinný domček, súčasťou tej žiadosti je priloženie kópie z katastrálnej mapy, kde sa tá parcela nachádza, potom by to mal byť nejaký majetkoprávny vzťah, buď list vlastníctva a toto všetko posunie do podateľne príslušnej organizácie Západoslovenskej energetiky, kde táto to spracuje. Následne na to, ak potrebuje podá žiadosť ešte o vyjadrenie k stavebnému povoleniu, to znamená, že predkladá projekt toho rodinného domu aj s prípojkami na inžinierske siete a po podaní týchto dvoch vecí mu do 30 dní sme povinní odpovedať formou vyjadrenia k stavebnému povoleniu a zaslaniu zmluvy o pripojení. V tejto zmluve o pripojení vlastne sú uvedené technické podmienky pripojenia a je tam aj k tomu zahrnutý pripojovací poplatok. Tieto doklady treba predložiť a následne do 30 dní má odpoveď vo forme zmluvy o pripojení a vyjadrenia pre stavebné povolenie.

Moderátor:
Takže samozrejme už treba mať hotový ten projekt z pohľadu elektriky, alebo vôbec všetko ako bude v tom dome fungovať, aby sa dalo posúdiť zo strany Západoslovenskej energetiky či naozaj ste schopný dodávať tú požadovanú elektrickú energiu.

Jozef Labuda, Západoslovenská energetika:
Musím ale upozorniť na to, že nevyjadrujeme sa k vnútorným inštaláciám v rodinnom dome, vyjadrujeme sa vlastne iba k prípojke, to znamená, od deliaceho miesta distribučnej časti siete po vlastne hranu pozemku, kde bude potrebné mať osadené meraciu súpravu vlastne verejne prístupnú. Čiže iba k tejto časti sa vyjadruje technik príslušný Západoslovenskej energetiky.

Moderátor:
Čo napríklad taký prípad, ktorý je teda dnes už bežný, ak sa stavia v nejakej časti, kde už existujú domy, chce si niekto postaviť nový dom. Tá elektrika dnes už nemôže byť vedená vzduchom zrejme, takže by mal pouvažovať nad tým, ako toto zariadiť, ten stavebník.

Jozef Labuda, Západoslovenská energetika:
Spravidla už v týchto lokalitách sú distribučné rozvody ako zrealizované, samozrejme v podzemnom káblovom prevedení, stavebník podá takú istú žiadosť vlastne o pripojenie a bude mu tam definované, že musí si zriadiť káblovú prípojku od deliaceho miesta najbližšieho distribučného zariadenia, ktoré v tej lokalite je.

Moderátor:
Napriek tomu sú nejaké výnimky pre ten vzduch?

Jozef Labuda, Západoslovenská energetika:
Výnimky v súčasnej dobe nie, lebo aj silné obce na tom trvajú, aby všetky vlastne zariadenia, ktoré sú v intraviláne, boli už v káblových prevedeniach.

Moderátor:
Aj vtedy, keď je elektrický stĺp na druhej strane. A to znamená, stavať sa ide na druhej.

Jozef Labuda, Západoslovenská energetika:
Aj keď je vzdušné vedenie napríklad na druhej strane, tak dávame do podmienky káblovú prípojku z tohto distribučného vzdušného vedenia, vedenú pod zemou v nejakých chráničkách k hranice pozemku.

Moderátor:
Áno. Poďme na SPP – distribúciu, ako je to v prípade plynu.

Zlata Opáleková, SPP – distribúcia:
Takže ak sa žiadateľ rozhodne plynofikovať svoju nehnuteľnosť, je potrebné, aby predložil žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti. Túto si môže vytlačiť na webovej stránke www.sppdistribucia.sk, alebo môže prísť priamo do našich 11 kontaktných miest, ktoré máme v rámci Slovenska, je to Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Prievidza, Nitra, Komárno, Zvolen, Lučenec, Košice, Michalovce a Poprad. Na týchto kontaktných miestach predloží žiadosť zároveň so zmluvou o pripojení. V jednotlivých žiadostiach vlastne žiadateľ uvedie miesto budúceho odberného miesta, uvedie typ odberu aký predpokladá, to znamená, či bude využívať vykurovanie, varenie, alebo ohrev teplej vody a na základe tejto žiadosti sú mu stanovené technické podmienky pripojenia. V týchto technických podmienkach pripojenia sú mu stanovené podmienky, ktoré musí dodržať k tomu, aby vlastne mohol byť pripojený k distribučnej sieti. V týchto technických podmienkach definujeme jednak pripojovací plynovod, jednak umiestnenie hlavného uzáveru plynu, osadenie domovej regulačnej zostavy a meradla zemného plynu.

Moderátor:
Čiže tiež už musí byť nachystaný a presne musí vedieť ten dotyčný stavebník časti toho svojho projektu, ktoré sa týkajú plynofikácie.

Zlata Opáleková, SPP – distribúcia:
V podstate keď za nami prichádza tak má zámer, že by chcel túto nehnuteľnosť plynofikovať a na základe nášho vyjadrenia potom môže tú nehnuteľnosť vlastne splynofikovať.

Moderátor:
Áno, poďme na vodu, tá je takisto dôležitá v prípade rodinných domov. Pán Elek čo v prípade vody, možnože ten postup naozaj aj keď páni tu zastupujete dnes skôr tie regionálne časti distribútorov, v prípade vody je ale ten proces, takisto aj v prípade elektriky obdobný pre celé Slovensko, takže ako je to, ak sa teda občan bude chcieť pripojiť na vodovodné potrubie?