Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
5. apríla 2019

 

 1. Všeobecné informácie

 

 • Predmetom pravidiel súťaže – pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom “Súťaž o iPhone X“ (ďalej len „Súťaž“) vyhlásenej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:  35 910 739, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3481/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Účelom Súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia Vyhlasovateľa. Tieto pravidlá sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže.

 

 • Obsahom týchto Pravidiel je určenie práv a povinností účastníkov Súťaže a určenie podmienok Súťaže. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercov je záväzné úplné znenie Pravidiel zverejnené na Facebook stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. na adrese: https://www.facebook.com/SPPdistribucia/ (ďalej len „Facebook fanpage“) a na webovom sídle Vyhlasovateľa: spp-distribucia.sk. Pravidlá sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania Súťaže.

 

 • Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

 

 • Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 05.04.2019 od 00:00 hod. SELČ do 30.04.2019 do 24:00 hod. SELČ. Posledným termínom pre prihlásenie účastníka Súťaže v zmysle článku 3 týchto Pravidiel je 30.04.2019 24:00 hod. SELČ.

 

 • Zverejnenie a propagácia Súťaže trvajú od 05.04.2019 o 24:00 hod. SELČ do 30.04.2019 do 24:00 hod. SELČ a uskutočnia sa najmä vo forme uverejnenia v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook fanpage.

 

 • Všetky aktuálne informácie o Súťaži (novinky, zmeny, výpadky a iné) sú zverejňované na Facebook fanpage v zmysle týchto Pravidiel.

 

 

 1. Podmienky účasti v Súťaži

 

2.1   Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá udelí súhlas so zaradením do Súťaže, splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel, a ktorá sa do Súťaže zapojí na Facebook fanpage prostredníctvom obsahu súťažného príspevku, ktorý pridá Vyhlasovateľ na svoj profil (ďalej len „Účastník Súťaže“).

 

2.2   Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere k Vyhlasovateľovi, ani ich rodinní príslušníci. Rodinným príslušníkom dotknutej osoby pre účely tejto Súťaže je jej manžel/ka, vlastné dieťa, dieťa zverené dotknutej osobe do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené dotknutej osobe do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a rodič dotknutej osoby.

 

2.3   Účastníci Súťaže vyhlasujú, že:

 1. a) súhlasia s podmienkami Súťaže uvedenými v týchto Pravidlách, s ich obsahom sa oboznámili a zaviazali sa ich dodržiavať; a
 2. b) svoju účasť budú v Súťaži uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.

 

 

 1. Podmienky Súťaže

 

3.1   Záujemca sa do Súťaže zapojí tak, ako je určené v popise súťažného príspevku na Facebook fanpage na sociálnej sieti Facebook a súčasne splní tieto podmienky:

 

 1. a) dá like na Facebook fanpage Vyhlasovateľa; Pre splnenie podmienok tejto Súťaže musí dať záujemca o Súťaž like v období od 05.04.2019 od 00:00 hod. SELČ do 30.04.2019 do 24:00 hod. SELČ; a zároveň
 2. b) do komentára súťažného príspevku napíše vlastnými slovami myšlienku z obsahu článku „Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov“, ktorá ho najviac zaujala.

 

 • Každý záujemca, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 3.1 týchto Pravidiel súčasne, bude zaradený do Súťaže. Podmienky podľa bodu 3.1 týchto Pravidiel pre zaradenie do Súťaže musia byť splnené súčasne v čase skončenia Súťaže, t.j. 30.04.2019 do 24:00 hod. SELČ. Do Súťaže sa môže záujemca zapojiť iba raz. Pre splnenie vyhodnotenia podmienok Súťaže podľa bodu 5.1 týchto Pravidiel nesmie záujemca o Súťaž až do vyhodnotenia Súťaže podľa tohto bodu vymazať like na Facebook fanpage podľa bodu 3.1 a) týchto Pravidiel, ani komentár k súťažnému príspevku podľa bodu 3.1 b) týchto Pravidiel.

 

 • O výhru sa môže Účastník Súťaže uchádzať len v prípade, ak splní podmienky Súťaže a zapojí sa do Súťaže v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel.

 

 • Všetci záujemcovia o zaradenie do Súťaže podľa článku 3 týchto Pravidiel musia zároveň spĺňať jednotlivé podmienky účasti uvedené v článku 2 týchto Pravidiel.

 

 

 1. Výhra

 

4.1   V Súťaži bude poskytnutá cena:

 • 1 x iPhone X, Space Grey, 64 GB v hodnote 991,20 EUR (slovom deväťstodeväťdesiatjeden eur dvadsať centov) (ďalej táto výhra len ako „Výhra“).

4.2  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže osoby (záujemcov o Súťaž) a/alebo nimi vytvorené príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto Súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

 

4.3  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť ich inými výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

 

 

 

 

 

 1. Výber výhercu

 

5.1   Po ukončení Súťaže v zmysle článku 1 týchto Pravidiel, bude Výherca Súťaže po náhodnom výbere bez bližšej špecifikácie uvedenej v Pravidlách, oznámený do 7 pracovných dní od ukončenia Súťaže formou komentára k súťažnému príspevku na Facebook fanpage, , t.j. pod týmto príspevkom.

 

5.2   Kontaktné údaje poskytnuté Účastníkom Súťaže v Súťaži slúžia najmä pre jeho identifikáciu, zabránenie viacnásobného zapojenia sa Účastníka Súťaže, pre účely vyhodnocovania a zverejnenia výhercov Súťaže, odovzdanie a doručenie výhry, ako aj uľahčenie komunikácie Vyhlasovateľa so súťažiacim. Prostredníctvom konkrétnych údajov Účastníka Súťaže sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých týmto Účastníkom Súťaže.

 

 1. Odovzdanie výhry

 

6.1   Predmet výhry podľa článku 4 týchto Pravidiel je uverejnený v popise súťažného príspevku na Facebook fanpage.

 

6.2   Výherca Súťaže bude kontaktovaný ohľadom Výhry a spôsobe jej odovzdania do 7 pracovných dní od ukončenia Súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy na danom Facebook profile, ktorým sa do Súťaže zapojil. V prípade, že výherca neodpovie na oznámenie o výhre na Facebook fanpage, prípadne na Facebook správu do 3 dní, Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ je oprávnený následne vykonať ďalší výber výhercu v zmysle bodu 5.1 týchto Pravidiel.

 

6.3 Odovzdanie Výhry zabezpečí Vyhlasovateľ prostredníctvom Slovenskej pošty, osobne alebo  kuriérom za dodržania podmienok uvedených v týchto Pravidlách. Vyhlasovateľ doručuje Výhru len na platné adresy v rámci územia Slovenskej republiky.

 

6.2  Vyhlasovateľ si pred odovzdaním Výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vybraná podľa článku 5 týchto Pravidiel a ktorá získava výhru a nie je osobou podľa bodu 2.2 týchto Pravidiel. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť Vyhlasovateľovi doklad preukazujúci jeho totožnosť.

 

6.3   V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v Súťaži, alebo nespĺňa podmienky odovzdania výhry alebo je osoba definovaná v bode 2.2 týchto Pravidiel, nevzniká jej nárok na Výhru, Výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ak tieto Pravidlá neurčujú inak. V prípade, ak takáto osoba už Výhru prevzala, je povinná túto Výhru bezodkladne do piatich (5) pracovných dní vrátiť Vyhlasovateľovi na základe výzvy Vyhlasovateľa, respektíve nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu konkrétnej výhry.

 

6.4   Výherca má právo odmietnuť prevzatie Výhry. Ak sa Výhru nepodarí odovzdať výhercovi z dôvodov na strane výhercu (napr. z dôvodov nesprávne uvedených kontaktných údajov), resp. výherca Výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne Výhry, táto prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. Výherca v takomto prípade stráca možnosť Výhru prevziať. Výherca nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa namiesto Výhry akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú protihodnotu  alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

 

6.5 Výherca nemôže svoj nárok na Výhru previesť na tretiu osobu, a to ani takú, ktorá spĺňa postavenie Účastníka Súťaže definovaného pre účely tejto Súťaže.

 

 1. Osobné údaje a osobnostné práva

 

7.1  Účastník Súťaže berie na vedomie, že pre účely jeho účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, v súvislosti so zaradením do Súťaže, vyhodnotením, výberom výhercu, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia krstného mena a priezviska výhercu na Facebook fanpage Vyhlasovateľa, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov a doručením Výhry, ako aj uľahčenie komunikácie Vyhlasovateľa so súťažiacim) bude Vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje Účastníka Súťaže v rozsahu titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže. Účastník Súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Udelenie súhlasu so zaradením do Súťaže bolo dobrovoľné, a preto je tento súhlas možné kedykoľvek odvolať, a to formou súkromnej správy na Facebooku s uvedením krstného mena, priezviska a názvu Súťaže, resp. uplatniť nižšie uvedené práva podľa platnej právnej úpravy. Odvolanie súhlasu so zaradením do Súťaže je účinné okamihom doručenia Vyhlasovateľovi, t.j. po doručení správy na Facebooku o jeho odvolaní. Dňom doručenia odvolania súhlasu so zaradením do Súťaže bude Účastník Súťaže vyradený zo Súťaže  a jeho údaje nebudú ďalej spracúvané na účel podľa tohto bodu Pravidiel.

 

7.2   Vyhlasovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) informuje Účastníka Súťaže ako dotknutú osobu o nasledovnom:

 • Vyhlasovateľom je spoločnosť spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:  35 910 739, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3481/B telefonický kontakt na zákaznícku linku: 0850 269 269.,
 • Zodpovednou osobou Vyhlasovateľa je Martin Požgay, špecialista krízového manažmentu a ochrany osobných údajov, e-mailová adresa: požgay@spp-distribucia.sk, telefonický kontakt: +421 2 2040 2044,
 • Účelom spracúvania osobných údajov Účastníka Súťaže je samotná účasť účastníka Súťaže v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, spojená s vyhodnotením, výberom výhercu, oznámením výsledkov Súťaže, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov a doručením Výhry, ako aj uľahčenie komunikácie Vyhlasovateľa so súťažiacim). Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy (t.j. Pravidiel Súťaže), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • Vyhlasovateľ v súvislosti so Súťažou nebude poskytovať osobné údaje Účastníka Súťaže žiadnym ďalším príjemcom ani tretím osobám,
 • Vyhlasovateľ v súvislosti so Súťažou nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie,
 • Vyhlasovateľ bude v súvislosti so Súťažou uchovávať osobné údaje Účastníka Súťaže po dobu trvania Súťaže, resp. po dobu vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže,
 • Účastník Súťaže má ako dotknutá osoba právo požadovať od Vyhlasovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 nového zákona o ochrane osobných údajov,
 • Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V zmysle uvedeného fyzická osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov na účely Súťaže nebude táto fyzická osoba zaradená do Súťaže a nestane sa Účastníkom Súťaže.
 • Vyhlasovateľ v rámci Súťaže s poukazom na bod 5.1 týchto Pravidiel nebude využívať automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

7.3 Účastník Súťaže potvrdzuje, že v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov Vyhlasovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnutých v dokumente dostupnom na https://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby Vyhlasovateľovi.

 

 1. Zodpovednosť Vyhlasovateľa

 

8.1   Na Výhru nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) účasť v Súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať.

 

8.2   Vyhlasovateľ nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.

 

8.3   Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže , alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím Výhry.

 

8.4   Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby Výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním Výhry. Nebezpečenstvo škody na Výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

 

8.5   Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie Výhry alebo nesprávne doručenie Výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. V prípade doručovania poštovou prepravou, sú zásielky počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

 

8.6   Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania alebo prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenia fungovania sieťového hardwaru alebo softwaru. Vyhlasovateľ tiež nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie Súťaže.

 

 

 1. Dane

 

9.1   Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom Vyhlasovateľ nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu Súťaže.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo nové podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na Facebook fanpage Vyhlasovateľa, ako aj na webovom sídle: www.spp-distribucia.sk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Súťaže. V prípade zrušenia Súťaže Vyhlasovateľom podľa predchádzajúcej vety nedôjde k výberu žiadneho výhercu Vyhlasovateľom. Vyhlasovateľ si v prípade pochybností o hodnovernosti (tzv. „fake Facebook profily“) výhercu vyhradzuje právo tohto výhercu vylúčiť zo Súťaže.

 

10.2 V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, ako aj v prípade, ak sa výherca správa v rozpore s dobrými mravmi alebo Vyhlasovateľ nadobudne dôvodné podozrenie zo zneužívania Pravidiel, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok na Výhru tým zaniká.

 

10.3 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého Účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi, prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

 

10.4 Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie Výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene Výhry.

 

10.5 Účastníci Súťaže nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v  týchto Pravidlách, pričom aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľa Súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec Výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.

 

10.6 Vzťahy vzniknuté medzi Účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

10.7 Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Facebook fanpage, ako aj na  webovom sídle: www.spp-distribucia.sk.

 

10.8 Úplné a aktuálne znenie Pravidiel je po celú dobu trvania Súťaže zverejnené na Facebook fanpage a na webovom sídle: www.spp-distribucia.sk.