Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
 • * položky označené hviezdičkou sú povinné.

  Vyplňte všetky povinné polia žiadosti a odošlite ju. Do 5 pracovných dní od odoslania, Vám na Vami zadanú emailovú adresu zašleme informáciu o existencii našej distribučnej siete pred zadaným odberným miestom. Súčasne dostanete informáciu o type tlačiva a povinných prílohách, ktoré v prípade záujmu o plynofikáciu budúcej nehnuteľnosti zašlete, alebo osobne predložíte na kontaktnom mieste SPP – distribúcia, a.s.

 • Údaje o žiadateľovi

 • Charakter budúceho odberu

 • Umiestnenie stavby

  (Tento údaj nájdete v liste vlastníctva)
 • Príloha

 • Priložte súbor - sken katastrálnej mapy (mierka 1:2880, alebo 1:2000, 1:1000) s farebným označením čísla parcely budúceho odberného miesta (doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif).

 • Accepted file types: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif.
 • UPOZORNENIE: Bez zaslania skenu katastrálnej mapy s farebným označením čísla parcely budúceho odberného miesta nebude možné zaslať odpoveď na požiadavku.

 • Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti:

  a) Potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách.

  b) Potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na https://www.spp-distribucia.sk/gdpr/ alebo v každej zákazníckej kancelárii. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..