Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Pri rekonštrukčných prácach na odbernom plynovom zariadení (ďalej OPZ), alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

V prípade rekonštrukčných prác vyžadujúcich demontáž a následnú montáž meradla  je možné o túto činnosť požiadať:

  1. SPP-D, ktorá je v zmysle vyššie citovaného zákona spôsobilá túto činnosť vykonávať
  2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle §46 zák. č.157/2018 o metrológii registrovanou osobou pre montáž meradiel.

Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona

1. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba SPP-D

1.1 Bytové domy

Požiadavka na demontáž  meradla súvisiaca s rekonštrukciou, alebo opravou spoločného odberného plynového zariadenia v bytových domoch

Pri požiadavke na demontáž aj opätovnú montáž meradla je potrebné vyplniť aj prílohu k žiadosti – zoznam odberných miest. Žiadosť môže uplatniť aj dodávateľ rekonštrukčných prác v bytovom dome.

V prípade len opätovnej montáže meradla (odber plynu do 10 m3/hod.) po predchádzajúcej demontáži, vykonanej z dôvodu ukončenia/prerušenia dodávky zemného plynu, súvisiacej s rekonštrukciou, alebo opravou spoločného odberného plynového zariadenia v bytových domoch.

Žiadosť o opätovnú montáž meradla (odber plynu do 10m3/hod) po predchádzajúcej demontáži

1.2 Kategória domácnosť (rodinné domy) a mimo domácnosť

Žiadosť o  demontáž/montáž   meradla v kategórii domácnosť a mimo domácnosť je potrebné uplatniť cestou svojho dodávateľa plynu

1.3 Ďalšie žiadosti

Opätovná montáž meradla (odber plynu nad 10 m3/hod.) po predchádzajúcej demontáži, vykonanej z dôvodu ukončenia/prerušenia dodávky zemného plynu

Žiadosť o opätovnú montáž meradla (odber plynu nad 10m3/hod) po predchádzajúcej demontáži

2. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba registrovanej osoby (podnikateľa)

V zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov §51, registrovaná osoba môže vykonať montáž/ demontáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla.

Registrovanou osobou sa v zmysle platnej legislatívy rozumie podnikateľ, ktorého predmetom činnosti montáž/ demontáž určených meradiel  a je povinná pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade (ÚNMS SR).

2.1 Uplatnenie súhlasu na montáž určeného meradla v bytovom dome z dôvodu rekonštrukcie spoločného OPZ

Pred realizáciou rekonštrukcie spoločného OPZ v bytovom dome, žiadateľ / registrovaná osoba  má povinnosť pred demontážou/montážou  určeného meradla uplatniť si na tieto činnosti súhlas od používateľa určeného meradla, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Žiadosť zároveň slúži aj ako objednávka na zaplombovanie určeného meradla zabezpečovacími značkami (ďalej len preplombovanie) po vykonanej montáži.

Uplatnenie žiadosti je možné vykonať  prostredníctvom formulára Objednávka – Žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami (ďalej len žiadosť)  nasledovným spôsobom:

Zaslaním vyplneného formulára a prílohy na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom;

Zaslaním vyplneného formulára a prílohy minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom na adresu:

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava

Objednávka – žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami

Príloha – Zoznam odberných miest

Stanovisko o vydaní súhlas/nesúhlasu na demontáž/montáž meradiel bude zaslané žiadateľovi do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Registrovaná osoba (podnikateľ) po vykonanej demontáži a opätovnej montáži meradiel je povinný SPP-D poskytnúť súčinnosť pri kontrole a preplombovaní meradiel v zmysle pokynov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu na túto činnosť.