Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Pri rekonštrukčných prácach a opravách na odbernom plynovom zariadení (ďalej OPZ) nesúvisiacich s technickou zmenou a/alebo obchodnou zmenou na OPZ, alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

O demontáž a následnú montáž meradla  je možné požiadať:

  1. SPP-D a.s., ktorá je v zmysle §46 zák. č.157/2018 Z.z o metrológii „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel;
  2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného zákona „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel. Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona.

1. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba SPP-D

1. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba SPP-D z dôvodu rekonštrukcie resp. opravy OPZ

Nižšie popísaný postup platí pre rekonštrukcie resp. výmeny rozvodov plynu na OPZ resp. jeho opravy, ktorých realizáciou a následnou prevádzkou  OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu,  v súlade s ustanovením §72 odst.4. zákona 251/2012 Z.z.

1.1 Rekonštrukcia resp. výmena rozvodov plynu na spoločnom OPZ (tzv. stúpačky plynu) a oprava OPZ v bytových domoch a polyfunkčných objektoch

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

Žiadosť je určená  na demontáž/montáž meradla súvisiaca s výmenou rozvodov plynu na OPZ resp. opravou spoločného OPZ v bytových domoch a polyfunkčných objektoch. Žiadosť môže uplatniť správca bytového domu alebo aj dodávateľ rekonštrukčných prác v bytovom dome.

Pri požiadavke na demontáž aj opätovnú montáž meradla  pre viac ako jedno odberné miesto je potrebné vyplniť aj prílohu k žiadosti – zoznam odberných miest.

1.2 Oprava OPZ v kategórii domácnosť (rodinné domy) a mimo domácnosť

Požiadavku  na demontáž/montáž meradla z dôvodu  opravy OPZ pre meradlá v kategórii domácnosť (rodinné domy) a kategórie mimo domácnosť je možné uplatniť prípadoch krátkodobého odstránenia poruchy, netesností alebo opravy OPZ pri dodržaní nasledovných podmienok:

  1. na OPZ sa nevykonáva žiadna technická zmena, ktorá by mala vplyv na technické a/alebo obchodné podmienky;
  2. maximálna doba realizácie nepresiahne 15 kalendárnych dní.

2. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba registrovanej osoby (podnikateľa)

2. Demontáž a opätovná montáž meradla, služba registrovanej osoby (podnikateľa)

V zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov §51, registrovaná osoba môže vykonať demontáž/montáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla. Registrovanou osobou sa v zmysle platnej legislatívy rozumie podnikateľ, ktorého predmetom činnosti demontáž/montáž určených meradiel  a je povinná pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade (ÚNMS SR).

2.1 Uplatnenie súhlasu na demontáž/montáž určeného meradla v bytovom dome z dôvodu rekonštrukcie spoločného OPZ

Pred realizáciou rekonštrukcie spoločného OPZ v bytovom dome, žiadateľ / registrovaná osoba  má povinnosť pred demontážou/montážou  určeného meradla uplatniť si na tieto činnosti súhlas od používateľa určeného meradla, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Žiadosť zároveň slúži aj ako objednávka na zaplombovanie určeného meradla zabezpečovacími značkami (ďalej len preplombovanie) po vykonanej montáži.

Uplatnenie žiadosti je možné vykonať  prostredníctvom tlačiva Objednávka – Žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami (ďalej len žiadosť)  nasledovným spôsobom:

Zaslaním vyplneného tlačiva a prílohy na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom;

alebo

Zaslaním vyplneného formulára a prílohy minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom na adresu:

SPP – distribúcia, a.s.

technik údržby merania DUM

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26

 

Stanovisko o vydaní súhlas/nesúhlasu na demontáž/montáž meradiel bude zaslané žiadateľovi do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Registrovaná osoba (podnikateľ) po vykonanej demontáži a opätovnej montáži meradiel je povinný SPP-D poskytnúť súčinnosť pri kontrole a preplombovaní meradiel v zmysle pokynov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu na túto činnosť.